Terms & Conditions

התחייבות לשמירת סודיות והסכמה לתנאי עסקה במערכת לימוד “לייטקרפט”
של שירגל-כנפיים מכללה לתעופה בע”מ

  1. מהות עסקה זו היא רכישת הרשאה זמנית ומוגבלת לשימוש במערכת הלימוד ובשירותים נוספים לצורך מעבר מבחנים עיוניים של רת”א (להן: “העסקה”) על-פי התנאים המפורטים להלן.
  2. הנני מסכים/ה כי התשלום המלא בגין העסקה הוא תנאי לקבלת הרשאה לשימוש במערכת הלימוד ואם מסיבה כלשהי לא יתקבל התשלום במלואו או בחלקו תיסגר עבורי מערכת הלימוד, במלואה או בחלקה.
  3. הנני מסכים/ה כי היקף חומרי הלימוד ומספר הניסיונות החוזרים לפתרון כל מבחן תרגול מוגבלים בכמותם ואם אזדקק ללימוד נוסף או פתרונות נוספים של מבחנים מעבר לזכות המוקנית לי בעסקה הבסיסית אוכל לרוכשם בתשלום נוסף כמפורט באתר הלימוד.
  4. הנני מתחייב/ת כי אעשה שימוש במערכת הלימוד אך ורק לצורכי לימודיי האישיים, וכי לא אעתיק ו/או לא אשכפל ו/או לא אצלם ו/או לא אמסור ו/או/ לא אעביר בין אם בכתב ובין אם בע”פ ובין אם בכל דרך אחרת, לצד שלישי כלשהו את חומרי הלימוד, ולא אעשה דבר, בין אם במעשה ובין אם במחדל, שיש בו כדי לגרום להעברת חומרי לימוד ו/או שיטות לימוד בכל דרך שהיא לצד שלישי.
  5. הנני מאשר/ת כי באם אפר אחת מההתחייבויות הנ”ל ניתן יהיה לנתק אותי באופן חד צדדי וללא אתראה מוקדמת ממערכת הלימוד ולבטל את ההרשאה שנתנה לי לגישה למערכת הלימוד מבלי שיוחזר לי כספי.
  6. הנני מסכים/ה כי עם מעבר בהצלחה של כל מבחן רת”א בנפרד, תפוג ההרשאה ללימוד מקצועות הלימוד הכלול/ים באותו מבחן, ומערכת הלימוד עבור אותם מקצועות תיסגר, גם אם לא תמה תקופת ההרשאה הכוללת כמפורט בסעיף 7 להלן.
  7. הנני מסכים/ה כי ההרשאה ללמוד את כל מקצועות הלימוד עבור רישיון מטיס רב-להב עד 25 ק”ג המסופקת בעסקה זו תפוג בתום שנה אחת ממועד ביצוע העסקה (להלן: “תקופת ההרשאה רב-להב”), ועבור כל מקצועות הלימוד עבור רישיון או הגדר או היתר אחר תפוג בתום שנתיים ממועד ביצוע העסקה (להלן: תקופת הרשאה כללית”), ובתום תקופות ההרשאה המצוינות לעיל תישלל ממני ההרשאה להמשיך בלימודיי בין אם סיימתי אותם ובין אם לאו, מבלי שיוחזר לי הכסף ששילמתי עבור לימודיי. יצוין כי סעיפים 6 ו- 7 לעיל חלים במקביל, ותפוגת ההרשאה ללימוד מקצוע מסוים תחול על-פי המוקדם משני הסעיפים.
  8. הנני מסכים/ה כי אם לא אעשה שימוש במערכת הלימוד במקצוע מסוים משך 4 חודשים רצופים תיסגר עבורי ההרשאה לשימוש במערכת הלימוד עבור אותו מקצוע בשל שיקולי ביטחון מידע, ואין בסגירה זו כדי לגרוע מזכויותיי וחובותיי על-פי עסקה זו. פתיחה מחדש של ההרשאה לאותו מקצוע תבוצע בכפוף לאישור לאחר מתן הבהרה לאיזה צורך מבוקשת פתיחת מערכת הלימוד במקצוע הנ”ל.
  9. הנני מאשר כי בחנתי ושקלתי ביצוע עסקת רכישה זו והנני מבצע עסקה זו מרצון ובהסכמה, ולא יהיו לי טענות לגבי תוכנה ואיכותה.
  10. הנני מודע/ת ומסכים/ה כי חומר הלימוד הכלול בעסקה זו הנו “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995 ואשר על-כן, לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) לא חלה לגביו זכות ביטול רכישה.

הנני מאשר/ת באמצעות סימון במקום המתאים את האמור במסמך התחייבות זה

נגישות